Omladina JAZAS-a Zaječar osnovana je 2000. godine, a registrovana je 2002. godine,  kao organizacija koja se bavi prevencijom side, reproduktivnim zdravljem mladih, suzbijanjem diskriminacije osoba koje žive sa HIV/SIDOM, prevencijom bolesti zavisnosti, i pitanjima omladinske politike i promocije volonterizma i omladinske participacije u lokalnoj zajednici.  Od osnivanja do danas Omladina JAZAS-a Zaječar sprovela je sama ili u partnerstvu sa drugim organizacijama preko 30 raznih projekata i programa, sarađivala sa svim relevantnim institucijama u regiji i bila prepoznata kao lider u unapređivanju zdrvlja mladih i promociji zdravih stilova života. Najveci broj volontera Omladine JAZAS-a su uzrasta od 15 do 19 godina.  Programske aktivnosti Omladine JAZAS-a Zaječar obuhvataju segmente:
  1. Vršnjačka edukacija
  2. Suzbijanje diskriminacije
  3. Humanitarni programi
  4. Volonterizam i aktivizam