Fondacija “P.U.L.S.“ – Pozitivne sposobnosti pojedinca u društvu

Misija – Stvaranje uslova za izgradnju harmoničnih odnosa kod ljudi kroz razvoj njihovog emotivnog i mentalnog potencijala, na osnovu jednakosti, razumevanja i tolerancije, što vodi ka uspešnoj integraciji i ličnom ostvarivanju u društvu.
Osnovni ciljevi organizacije su:
1. da sudeluje i stimuliše u intelektualnom, profesionalnom i duhovnom razvoju, kao i da povećava opšti status bugarski žena;
2. da štiti prava žrtava nasilja, roblja i drugih vidova eksploatacije, kao i onih koji su zavisnici od narkotika, u pravcu socijalne integracije i ličnog razvoja;
3. da razrađuje i sprovodi projekte i programe podrške za žrtve nasilja, roblja i drugih vidova eksploatacija, kao i onih koji su zavisnici od narkotika i njihovih porodica;
4. da izgrađuje i razvija stručne programe za ustanovljavanje žrtava nasilja i nasilnika;
5. da izgrađuje i razvija programe obuka za rad sa ljudima koji su žrtve nasilja, roblja i drugih vidova eksploatacija, kao i za one koji su zavisnici od narkotika i za njihove porodice.
6. da utiče na državne i opštinske institucije i nevladine organizacije koji se bave rešavanjem problema u prioritetnim oblastima;
7. da daje podršu omladinskim inicijativama i da gradi omladinske preventivne programe.

Multidisciplinarni pristup u radudaje mogućnost organizaciji da predlaže:
– krizni centar,
– krizna intervencija,
– psihološke konsultacije,
– dugoročni psihoterapeutski rad,
– porodično savetovanje i rad udvoje,
– pravne usluge i vođenje predmeta,
– socijalna medijacija,
– socijalno posredovanje,
– radna terapija,
– grupe za lična iskustva,
– superviziju,
– obuke.

Ciljne grupe:
• ljudi žrtve nasilja – fizičko, psihičko i/ili seksualno nasilje, žrtve ili potencijalne žrtve nasilja i/ili belog roblja ili drugih vidova eksploatacije,
• deca koja žive u disfunkcionalnim porodicama, sa asocijalnim ponašenjem, deca beskućnici i adolescenti u opasnom okruženju,
• romska popolacija – specifična podgrupa,
• intraventno upotrebljavanje narkotika (IUN),
• adolescenti i mladi u riziku,
• predstavnici institucija i eksperti koji rade na razvoju dece (najviše sa zakonodavnim i hraniteljskim sistemima u Jugozapadnom regionu),
• šire društvo.
Geografska oblast delatnosti: regionalni; Fondacija učestvuje i u nacionalnim i međunarodnim mrežama.