Udruženje PIRGOS je osnovano 1998 godine. Organizacija postoji više od 15 godina i ima izgrađene dobre odnose sa lokalnim vlastima, drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Pirgos je član brojnih mreža od kojih su najvažnije: FENS, Euroregion Nišava, NAPOR, KOMS, Koalicija za nadzor javnih finansija i Euklid mreža.

Misija

Udruženje PIRGOS stimuliše i podržava direktno građansko učešće na lokalnom i regionalnom nivou kroz implementaciju projekata i inicijativa u partnerstvu sa zajednicom, organizacijama i institucijama.

Programski ciljevi Pirgosa

1. Program razvoja građanskog društva i vladavine prava
2. Program lokalnog ekonomskog razvoja
3. Omladinski program
4. Program prekogranične saradnje i
5. Program evropskih integracija

Vizija organizacije

PIRGOS Srbiju vidi kao demokratsku, evropski orijentisanu državu aktivnu u rešavanju problema i spremnu da unapredi svoje okruženje.

Ciljne grupe:

– Lokalne i regionalne vlasti
– Institucije i javna preduzeća
– Biznis sektor
– NVO
– Mladi
– Građani
– Manjine i marginalizovane grupe

Udruženje PIRGOS je resurs centar za područje jugoistočne Srbije, ima uspostavljene kontakte i iskustvo u radu. U zajednici je Pirgos prepoznat kao kredibilan i stabilan partner. Pirgos u svom radu podržavaju donatori, od kojih su najvažniji: Delegacija EU u Srbiji, Fridom Haus, Institut za održive zajednice, Fondacija za otvoreno društvo, Balkanski fond za demokratiju, Svetska banka, BCIF, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Vestminster fondacija za demokratiju, SO Pirot, Olof Palme međunarodni centar, itd.

Pirgos je kao resurs centar za mlade radio na izradi Nacionalne Strategije za mlade uspostavio dobru saradnju sa lokalnim organizacijama koje rade za mlade i sa mladima u opštinama jugoistočne Srbije koje su obuhvaćene kroz omladinske projekte.

Pirgos je član i jedan od osnivača Koalicije za nadzor javnih finansija. Implementacijom velikog broja projekata sa Koalicijom Pirgos je stekao dragoceno iskustvo u oblasti praćenja rada lokalnih i centralnih vlasti, monitoringu budžetskog procesa i sektoru javnih nabavki. Pored velikog broja OCD uspostavili smo saradnju sa državnim institucijama koje se bave borbom protiv korupcije, kao što su: Državna revizorska institucija, Savet za borbu protiv korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, itd.

Okruženje (lokalna sredina, konkurencija, koalicije, medijska scena)

Pirgos ima odličnu saradnju sa lokalnim vlastima velikog broja opština jugoistočne Srbije, partnerski odnos sa nevladinim organizacijama iz zemlje i okruženja, predstavnicima malih i srednjih preduzeća i drugim akterima društva.

Pirgos je pokretač inicijative za uključivanje lokalnih NVO u proces praćenja primene Etičkog kodeksa ponašanja predstavnika lokalnih vlasti

Najvažniji realizovani projekti u poslednjih godina:

• Jačanje lokalnog partnerstva
• Pokreni svoju ideju i posao
• Resurs centar za izradu Nacionalne strategije za mlade
• Promocija Etičkog kodeksa ponašanja predstavnika lokalne vlasti u Srbiji
• Razvijamo Babušnicu zajedno
• Jačajne kapaciteta nerazvijenih OCD u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji
• Građanski Forum
• Znanje za budućnost
• Jačanje uloge civilnog društva u praćenju javnih finansija
• Građanski nadzor lokalnih budžeta: Na putu ka fiskalnoj transparentnosti
• Građani upravljaju svojim novcem
• Otvoreno o korupciji: Na putu ka efikasnim antikorupcijskim politikama