Udruženje Narodni parlament je osnovano 1999. godine i jedna je od najstarijih organizacija civilnog društva na području juga Srbije. Organizacija deluje kroz 4 programa, od kojih Omladinski program već 18 godina služi kao osnova za implementaciju desetine neprofitnih omladinskih projekata na lokalnom i nacionalnom nivou. Cilj Omladinskog programa jeste da omogući mladima da steknu znanja i veštine koje će im pomoći da vode kreativan i ekonomski bezbedan život, da poveća aktivno učešće mladih u lokalnom i regionalnom životu, unapredi saradnju između organizacija i institucija koje okupljaju mlade ili rade sa mladima.

Kao jedna od najiskusnijih i najaktivnijih organizacija za mlade u Srbiji, aktivno smo učestvovali u procesima kreiranja i usvajanja svih važnih zakona, strategija i akcionih planova u oblasti omladinske politike poput Nacionalne strategije za mlade, Zakona o mladima, Zakona o volontiranju, a posebno ističemo višegodišnje iskustvo u kreriranju i implementaciji lokalnih akcionih planova za mlade. Kao  resurs centar Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije za implementaciju Nacionalne strategije za mlade redovno pružamo podršku aktivizmu mladih na lokalnom nivou i inicijativama udruženja mladih i neformalnih grupa mladih na jugu Srbije. Do danas smo uspešno organizovali i sproveli više od 500 seminara, studijskih poseta, predavanja, praksi, šegrtovanja, besplatnih konsultacija i sl. pružajući podršku hiljadama mladih iz Srbije ali i različitih evropskih zemalja. Sa 7 odobrenih i uspešno realizovanih projekata, jedna smo od najuspešnijih organizacija iz Srbije u nekadašnjem programu Mladi u Akciji u periodu od 2008. – 2013. godine.

Organizacija okuplja oko petanestak mladih volontera i volonterki (uglavnom mlađih od 26 godina) iz Leskovca i oni godišnje organizuju oko desetak omladinskih akcija i projekata na jugu Srbije. Naš program omladinskog rada u praksi sprovodimo i kroz volonterski servis organizacije.

Tokom poslednjih 8 godina smo, u sklopu Omladinskog programa, sproveli brojne aktivnosti i projekte s ciljem unapređenja informisanosti mladih, njihovih ličnih znanja i veština, kompetencija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, medijske pismenosti, omladinskog aktivizma, ljudskih prava, omladinskog preduzetništva itd. U našim treninzima, obukama, seminarima, omladinskim razmenama je učestvovalo više od 1.200 mladih iz Srbije i drugih evropskih zemalja, što je rezultiralo unaprešenjem njihovih socijalnih, digitalnih, građanskih i jezičkih kompetenci. Kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta, u prethodnih 5 godina smo direktno podržali (uključujući administrativnu, finansijsku i mentorsku podršku) blizu 60 omladinskih volonterskih grupa u razvoju i sprovođenju njihovih lokalnih omladinskih projekata.

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je akreditovala omladinski program naše organizacije. Takođe, SALTO resursni centar za Jugoistočnu Evropu je akreditovao Narodni parlament za Evropski Volonterski Servis (sada program Solidarity Corps) kao organizaciju koja koordinira projektima, šalje i prima volontere/ke.