След проведената съвместна акция във Враца, на Стара планина, която е естествената граница между Сърбия и България, в периода от 9 до 11 септември се проведе втората съвместна акция на доброволци от тези две държави. Тази акция беше насочена към младите хора, т.е. доброволци, както и младежки работници от граничния регион за обмен на знания и опит, както и за придобиване на допълнителни знания чрез лекции и упражнения, когато става въпрос за доброволчество в извънредни ситуации.

20 участници, по 10 от доброволчески центрове от Сърбия и 10 от България, благодарение на фасилитатора на цялата дейност Воислав Пркосовачки, имаха възможността допълнително да си припомнят принципите по време на доброволчеството в извънредни ситуации. Също така, в сътрудничество с представителите на Сектор за извънредни ситуации от Пирот, Доброволната пожарна дружина Пирот, Клуба на радиолюбителството YU1INO, както и Червения кръст от същия град бяха проведени учения/симулации за справяне с различни извънредни ситуации. осъзнах. Секторът за извънредни ситуации и Доброволната противопожарна дружина Пирот първо разговаряха с доброволците как трябва да действат тези служби при наводнение, пожар или земетресение, а след това беше проведено симулационно упражнение за гасене на пожар, както и упражнения по евакуация в случай на на различни извънредни ситуации. Членове на Червения кръст Пирот показаха на доброволците основите на оказването на първа помощ, които самите доброволци можеха да симулират, а членовете на Любителския радиоклуб YU1INO на практика показаха на участниците каква е тяхната роля в извънредни ситуации и как работи комуникацията чрез радиостанции.

Проектът „Moving Borders for Emergency Volunteering” (MBFEV) номер CB007.2.22.065 се финансира от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC България – Сърбия CCI No 2014TC16I5CB007. Тази дейност се подпомага и от Министерството на младежта и спорта на Република Сърбия чрез одобрения от Европейската комисия конкурс за финансиране и съфинансиране на програми и проекти в младежкия сектор чрез програма Еразъм + ЕС и програми за трансгранично сътрудничество .