Младежки център Тимок, в сътрудничество със Свободен младежки център от Видин, организира първото от двете обучения, предназначени за младежки работници за координиране на доброволчески центрове за доброволчество при извънредни ситуации. Това обучение се проведе от 20 до 23 май 2021 г. във Вреца, България, и беше предназначено за координаторите на 10 доброволчески центъра от граничния регион, избрани в рамките на проекта Доброволци преместват граници, който се реализира в периода 2016-2018 г.

Тъй като тези доброволчески центрове още в предишния проект през 2017 г. преминаха обучение по методология на доброволчеството и усвоиха темите за доброволческата работа, управлението на доброволците и видовете доброволчески програми, сега те имаха някакъв вид надграждане на знанията и укрепване на капацитета за координиране на доброволческите центрове при спешни случаи. Чрез лекции и семинари те обхванаха следните части от методологията за доброволчество при извънредни ситуации – Управление на доброволци при извънредни ситуации; Създаване на санитарен възел за доброволчество при извънредни ситуации; Елементи на система за намаляване на риска от бедствия и управление на извънредни ситуации; Видове бедствия и техните потенциални въздействия (пожари, наводнения); Търсене и спасяване и какво могат да направят доброволците; Първа помощ и какво могат да направят доброволците; Психосоциална подкрепа на доброволци; Оценка на Общността и анализ на потенциалните рискове.

В това обучение взеха участие представители на 5 доброволчески центъра от Сърбия, а именно от Княжевац, Ниш, Зайчар, Лесковац и Пирот и 5 от България, които бяха първа част от проекта Доброволците преместват границите 2016-208. години. През месец юни в Сърбия ще се проведе обучение за координаторите на нови доброволчески центрове от граничния регион, избрани в рамките на проекта Доброволци преместват граници при извънредни ситуации, в рамките на който се изпълняват тези дейности.

Проектът „Преместване на граници за спешно доброволчество” (MBFEV) номер CB007.2.22.065 е финансиран с европейски средства чрез програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC България – Сърбия CCI No 2014TC16I5CB007