По повод на Международния ден на доброволеца, Новосадската доброволческа служба организира на 7 декември 2018г. в двореца Eđšeg конференцията  „Енергия ан доброволчеството“ с идеята да презентират досегашните си  резултати и да инициират дискусия за значението на доброволчеството и се  обмени опит. Участниците, доброволците и организаторите на  доброволчество имаха възможността да чуят тематичните презентации за доброволчески формати, доброволчеството и чувствата за принадлежност към
общността, както и истории на доброволческия опит.

Организаторите на конференцията възприеха нашата инициатива като пример за добра практика и в рамките на една тематична сесия имахме възможност  да представим постиженията на проекта „Да премахнем границите пред  доброволчеството“ и нашия опит от доброволчеството в граничния регион  България – Сърбия. В същия панел чухме препоръките, направени от Мрежата  на доброволческите центрове от Хърватия и от EU Japan Fest.

Доброволческата служба в Нови Сад (NVS) е платформа за организиране на  доброволна работа в Нови Сад. Тя е създадена по инициатива на  Европейската младежка столица на Европа 2019 и Европейска столица на  културата 2021, а мотивът за нейното създаване е посрещане на нуждите от  доброволчески персонал по време на осъществяването на дейността на  столицата. От май тази година доброволческата служба в Нови Сад подкрепи  40 различни дейности в спорта, културата, младежката работа,  здравеопазването и в опазването на околната среда. В основата на тази  платформа са над 500 доброволци, а общият брой реализирани доброволчески  часове е над три хиляди часа.

Можете да прочетете целия доклад от конференцията на уебсайта на OPENS: КОНФЕРЕНЦИЯ “ „ЕНЕРГИЯ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО“