Първата от двете съвместни акции на всички доброволчески центрове се проведе във Враца, България, в периода от 29 до 30 август 2021 г. Право на участие в тази акция имаха младежки работници и доброволци от 10 доброволчески центъра от България, както и 10 от граничния регион на Сърбия.

През първия ден беше направено въведение в доброволческата акция, участниците се запознаха с правилата, изразиха очакванията си и се опознаха. След това бяха представени резултатите на доброволческите центрове от задачите „Рискове в моя бар“. След това беше реализирана симулация, която включваше няколко бедствия на няколко места с пострадали.

Участниците в обмена във втория ден от съвместната акция обсъдиха зони, които са рискови в техните райони, проведена е среща със спасители, а също така се работи по планиране на мерки и дейности за включване на доброволци в дейността на службите.

Фокус на акцията беше задачата „Рисковете в моя бар”, по която работиха доброволческите центрове. Идентифициране на най-големите рискове, симулация на дейности и сътрудничество. Лошото време през първия ден направи планираната работа на полето навън невъзможна, така че тя беше отложена за втория ден. Вторият ден беше използван основно за практическо обучение, което включваше вникване в потенциални опасности (наводнения, срутвания, земетресения и др.) в близост до града и планиране на доброволчество – какво може да ни бъде полезно, какви умения и оборудване ще са необходими, каква е йерархията . Някои от тези действия бяха подкрепени и посъветвани от местни спасители от доброволното формирование на община Враца, които също споделиха своя опит.

Проектът „Moving Borders for Emergency Volunteering” (MBFEV) номер CB007.2.22.065 се финансира от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC България – Сърбия CCI No 2014TC16I5CB007.