Фондация “Северозападен институт за младежки политики” има за цел да съдейства за изграждането на едно свободно и демократично гражданско общество в България, където младежта да намери своята гражданска и професионална реализация; да подпомага развитието на културата и реализацията на художествено-творческата интелигенция сред младежите; да стимулира развитието на талантливи юноши и млади специалисти в областта на науката, икономиката, селското стопанство, екологията, културата и спорта и др.; да поддържа и развива връзките с български граждани и общности зад граница; да възпитава и укрепва религиозната и етническа търпимост в страната; да предоставя социални услуги и хуманитарна помощ на деца и семейства в риск, приемни семейства; да съдейства за развитието на спорта и екологичното възпитание; да подпомага развитието и качеството на образованието; да подпомага развитието на туризма; да подпомага и поощрява спазването и упражняването на правата на човека; да подпомага развитиета на здравеопазването; да способства за развитието и изявата на самобитната култура и колорит на етническите малцинства, както и помага за осигуряването и отпускането на стипендии на ученици и студенти във връзка с тяхното обучение. Защита на избирателните и гражданските права на българските граждани у нас и в чужбина, прокламирани от Конституцията на България, развитие на информирано и активно гражданско  общество като гарант за демократичност и прозрачност. Повишаване на правната и политическа култура на гражданите, изучаване на добрите практики на провеждане на свободни и демократични избори в други държави и прилагането им в страната.

Целите на фондацията:

–       да организира и подпомага разработването и осъществяването на програми и проекти, допринасящи за осъществяване на нейните цели самостоятелно или съвместно с други правителствени или неправителствени институции;

–       да сътрудничи с местни, национални и международни организации, имащи сходни цели и задачи;

–       да организира изучаването на националните и етнически традиции и фолклор;

–       да организира различни мероприятия, като семинари, конференции, симпозиуми, летни лагери и др. подобни във връзка с целите си;

–       да разработва проекти и кандидатства с тях пред други национални и международни организации за съдействие, както и осъществява такива проекти.