Фондация „П.У.Л.С.”- Позитивни умения на личността в социума

Мисия: Чрез развиване на емоционалния и психичен потенциал на хората да създаде условия за изграждане на хармонични отношения между тях, основани на равнопоставеност, разбирателство и толерантност, водещи до успешна интеграция и реализация в социума.

Основните цели на организацията са:

 1. да съдейства за интелектуалното, професионалното и духовно развитие и стимулира издигането на обществения статус на българските жени;
 2. да защитава правата на пострадалите от насилие, трафик и друга форма на експлоатация, както и зависими от психоактивни вещества и техните семейства, в насока социална интеграция и личностна реализация;
 3. да разработва и осъществява проекти и програми за подкрепа на пострадали от насилие, трафик и друга форма на експлоатация, както и зависими от психоактивни вещества и техните семейства;
 4. да изгражда и развива специализирани програми за възстановяване на хора, пострадали и извършители на насилие;
 5. да създава и развива обучителни програми за работа с хора, пострадали от насилие, трафик и друга форма на експлоатация, както и зависими от психоактивни вещества и техните семейства;
 6. да сътрудничи на държавни и общински институции и неправителствени организации за решаване на проблемите в приоритетните области;
 7. да подкрепя младежки инициативи и изгражда младежки превантивни програми.

Мултидисциплинарният подход на работа дава възможност организацията да предлага:

 • кризисен център,
 • кризисна интервенция,
 • психологически консултации,
 • дългосрочна психотерапевтична работа,
 • фамилно консултиране и терапия на двойка,
 • юридически услуги и водене на дела,
 • социална медиация,
 • социално посредничество,
 • трудотерапия,
 • групи за собствен опит,
 • супервизии,
 • обучения.

Целеви групи:

 • хора, пострадали от физическо, психическо и/или сексуално насилие, жертви или потенциални жертви на насилие и/или трафик или друга форма на експлоатация,
 • деца, живеещи в дисфункционални семейства, асоциално проявени, бездомни деца и юноши в рискова среда,
 • ромска общност – специфична подгрупа,
 • инжекционно употребяващи наркотици (ИУН),
 • юноши и млади хора в риск,
 • представители на институции и практикуващи експерти, свързани с детското развитие (най-вече от правораздаващата и правоохранителната система в Югозападен регион),
 • широката общественост.

Географски обхват на дейността:регионален; Фондация „П.У.Л.С.” участва и в национални и международни мрежи.