Сдружение „Нов път” Хайредин е създадена през месец май на 2004 г. Организацията работи за изграждане на гражданското общество, равноправно участие на ромите в общественно-политическияти и икономическия живот, подпомагане на здравеопазването,образованието,науката и културата, подкрепа на социално слаби, инвалиди и лица нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на групи в неравностойно полужение и етнически малцинства.

Мисията на социалното предприятие към Сдружението е: „Създаване на възможности и условия на целевата група, с която работи Сдружение “Нов път” – хора от малцинствата, дълготрайно безработни и хора с увреждания, да придобият трудови навици и умения в областта на пчеларството, които ще им помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото и същевременно с приходите да се финансира социалната дейност на Сдружение „Нов път”.