Център за подкрепа за личностно развитие е институция в системата за предучилищно и училищно образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и за развитие интересите и спосбностите им по смисъла на гл. IV, Раздел I. чл.26 ал.1 от ЗПУО.