ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ, ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОТО ИМ РАЗВИТИЕ

Подпомагане развитието и утвърждаването на духовни ценности, гражданското общество и подпомагане на развитието на култура за мирно разрешаване на спорове и конфликти; Популяризиране на идеята за толерантност в обществото, идеята за медиацията като алтернативен начин за разрешаване на спорове в сътрудничество с държавни, общински и юридически лица с нестопанска цел; Подкрепа и работа за улесняване на социалната интеграция на различни етнически, професионални, религиозни и езикови общности; създаване на оптимални условия за устойчиво и балансирано развитие на социално слабите, децата, младежите, хората с увреждания, ромската общност в региона по отношение на икономиката, инфраструктурата, образованието, културата, спорта и интеграцията в обществото; Осигуряване на медиация, помирение, медиация и други средства за алтернативно разрешаване на спорове; съдействие за предотвратяване на задаващи се конфликти, причинени от социални, битови, възрастови, етнически, трудови, институционални и други проблеми; Подпомагане на социалната интеграция на представители на различни социални групи.