СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец е едно от красивите големи училища в област Монтана, средищно за общината. В него се обучават 500 ученици от града и 7 околни села в дневна и самостоятелна форма на обучение. Визията му е на училище, осигуряващо ефективна, качествена и достъпна подкрепа на всички деца и ученици, която осигурява пълноценна личностна реализация.

Управленският екип се състои от директор и двама помощник-директори.

Педагогическият персонал е специализиран за работа с ученици от І до ХІІ клас и участва ежегодно в допълнителни обучения, свързани с работа по подобряване методиката на обучение и развиване на редица извънкласни проектни дейности.

Хората, работещи в СУ „Иван Вазов” в дългогодишната си практика са се доказали като много добри педагози – учители специалисти и непедагогическия персонал обгрижват възпитаниците ни, спазвайки етичните и нормативни разпоредби.

Училището участва в различни дейности за мотивиране на децата за по-активно включване в училищния и обществен живот, за приобщаване на родителите към целите на училищното образование. Извънкласни дейности, като лятно училище, създаване клубове по интереси, организиране на екскурзии, духов оркестър, вокална формация, танцови състави, спортни отбори и други, са натрупан опит в изпълнението на подобни на включените в проект „Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации“. Доброволчеството е традиционна форма за моделиране на етично поведение чрез личен пример. Реализирането на дейности, инициирани от клуб „Творци на безопасност“, свързани с участие в кризисни ситуации осигурява възможност на членовете да практикуват т. нар. автентично участие, което оказа влияние на тяхното личностно развитие. Постигаме и очаквания положителен ефект в посока промяна отношението, креативност и иновативен подход за мотивиране на младите хора за активно включване в обществения живот. Подкрепата на ръководството на училището води до повишаване на желанието им за себеутвърждаване и провокиране на гражданска активност за утвърждаване на доброволчеството като ценност, която създава личности – полезни за себе си и обществото. Популяризирането на подобна дейност като кауза, насърчава членовете и симпатизантите да участват като доброволци в инициативи от обществена полза. В тях равнопоставено вземат участие деца от всички възрастови групи, което допринася за подобряване на комуникацията по между им и желанието им да развиват доброволчеството като традиция, призната и оценена от обществата.