Фондация „Съвременност” (ФС) е неправителствена организация с нестопанска цел, регистрирана в Ботевград на 15 май 2003 г. в Софийски Окръжен Съд с фирмено дело № 481/2003. Целите, които си поставя Фондацията я определят като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Мисията на ФС е заедно с гражданското общество, бизнеса, младите хора, местната власт, НПО, научни и обществени институции да участва в съвременните процеси на развитие на региона и страната. Чрез проекти по Програми за финансиране от ЕС, с благотворителни инициативи, консултантска и информационна дейност, фондация Съвременност допринася за изграждане на ресурс за прилагане на политиките на ЕС и произтичащите реформи в сферите на икономиката, образованието, социалните дейности, образованието, екологията, добро управление в публичния сектор, горите, други сфери на икономиката с широко гражданско участие.

Фондацията развива дейността си на територията на повече от 11общини в Софийска и Ловешка област в добър синхрон с общинската администрация, държавни и обществени институции и медиите. Към ФС работят две неформални структури – Евроцентър за малки и средни предприятия и младежко направление „Младежи за промяна“.