Мисия/основни цели:

(1) Съдействие  за утвърждаване на Европейските ценностите:  Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права.

  1. Да подпомага обществената дискусия за пълноценното прилагане на европейското законодателство и стандарти в Република България;
  2. Да спомага за развитието на гражданската, екологичната и политическата култура и за повишаването на информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за техните права и свободи;

(2) Създаване възможности за пълноценно развитие, социална реализация и трудова заетост на гражданите с акцент върху младежите.

(3) Насърчаване  толерантността, солидарността и равнопоставеността между половете;

(4) Насърчаване и подпомагане предоставянето на услуги за интеграция на уязвимите младежки групи от обществото, в т.ч. безработни лица, студенти и ученици, етнически малцинства, хора в увреждания и др.;

(5) Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора, чрез развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото;

(6) Насърчаване и развитие на формалното и неформалното образование и обучение, доброволчеството, гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта, да формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната;

(7) Провеждане активен и ефективен структурен диалог в сферата на гражданското участие и изграждане устойчиви механизми за диалог с държавната администрация за съхранение, развитие и инвестиции в гражданскит сектор;

(8) Повишаване квалификацията на членовете на сдружението и изграждане, развиване и координиране на мрежа от представителства (координатори) на регионално и секторно ниво;

(9) Създаване и поддържане на лоялни партньорски отношения със сродни неправителствени организации на национално, европейско и международно ниво;

(10) Да участва в разработването на политики, стратегии и практики по околна среда на всички нива и популяризира участието на публичния сектор при управление на околната среда, в това число:

  1. разпространение на екологично познание и приложение на опита и политиката на Европейския съюз, както и друг чужд ефективен опит в опазване на околната среда и достъпа до информация;
  2. повишаване на общественото екологично и гражданско съзнание;
  3. подпомагане на фирми, сдружения, местни власти и други ползватели по системи за управление на околната среда и одитиране;
  4. защита интересите на гражданите и организациите с отговорна политика по опазването на околната среда и достъпа до информация в отношенията им с публичните институции в областта на околната среда.
  5. подкрепа за осигуряване на възможни облекчения, децентрализиране и дерегулиране за субектите, въвели успешно системи за управление на околната среда.
  6. организиране на програми за екологично и гражданско образование за различни възрасти.

Области на дейност: Младежка дейност; Доброволчество; Образование и обучение; Изготвяне на анализи и доклади; Разработване и управление на проекти; Информационни и консултантски услуги;

Целеви групи: Младежи; Местни общности; Местна власт; НПО

Географски обхват на дейността: Област Видин, но изгражда своя областна и национална мрежа