Доброволческата работа като форма на гражданско участие в процесите на развитие на общността, получава все повече внимание на глобално равнище. Организацията на обединените нации обяви 5 декември за Международен ден на доброволеца, а 2001 г. бе обявена за Международна година на доброволците. Европейският съюз отделя голямо внимание на доброволческата дейност. Младежкият активизъм чрез доброволческа дейност е особено окуражаван като начин за включване на младите хора в социалните промени, възможности за мобилност, придобиване на социални и трудови познания и особено като форма на неформално обучение и оразование през целия живот.